Organizing Committee

Proceedings Co-editors

Chian-Son Yu, Shih Chien University
Chih-Chien Wang, National Taipei University

Treasurer

Mu-Fen Chao, Tamkang University

Website Masters

Ta-Wei Hung, Shih Chien University 
Chien Kuo Li, Shih Chien University

Conference Coordinators

Ting-Sheng Weng, National Chiayi University
Jin-Ying Lin, Providence University
Ting Lie, Yuan Ze University
Yen-Fen Lo, Shih Chien University
Chung Chu Liu, National Taipei University